Yhdistys

Tampereen Auskultantit ry
TamAus ry on kaikkien Tampereella aineenopettajan pedagogisia opintoja suorittavien opiskelijoiden ainejärjestö.
Jos siis haluat liittyä SOOLiin, voit merkitä ainejärjestöksesi TamAuksen.
TamAus ry:n jäsenmaksu on 5e ja jäsenyys on voimassa 5 vuotta.
TamAus ry pyrkii ennen kaikkea toimimaan jäsentensä etujen mukaisesti ja edistämään hyvää opiskeluilmapiiriä mm. järjestämällä hauskoja yhteisiä tilaisuuksia.
Lisäksi yhdistys huolehtii Tampereen Normaalikoulun opettajaharjoittelijoiden huoneen viihtyvyydestä ja palveluista.
Yhdistys suorittaa myöskin jäsentensä edunvalvontaa ja pyrkii aktiivisella toiminnallaan edistämään opettajankoulutusta.
Opiskelijajärjestönä TamAus ry:tä kuullaan monella taholla ja yhdistys haluaakin ajaa jokaisen opettajaksi opiskelevan etuja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry – säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 29.10.2018

I Luku Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TamAus.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja kehittää Tampereen yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevien ammatillisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja sekä pedagogisia opintoja.

4 § Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan muun muassa:

 • tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja opetusalan järjestöille;
 • olemalla yhteistyössä samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa;
 • hoitaa yhdistyksen sisäistä tiedotusta;
 • järjestämällä jäsenilleen virkistystoimintaa;
 • järjestämällä alumnitoimintaa;
 • sekä tarvittaessa ryhtymällä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

5 § Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräystä sekä juhla- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

II Luku Jäsenet ja maksut

6 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

7 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa opiskeleva henkilö, joka aikoo sisällyttää tutkintoonsa aineenopettajan pedagogiset opinnot, hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja maksaa yhdistyksen liittymismaksun.

8 § Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa, hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja maksaa yhdistyksen alumnijäsenmaksun.

9 § Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen kannatusjäsenmaksun.

10 § Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet ja kannatusjäsenet.

11 § Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä.

12 § Kunniajäsenten ehdottaminen tapahtuu yhdistyksen hallituksen tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaisen jäsenen johdosta.

13 § Mikäli yhdistyksen jäsen eroaa tai luopuu jäsenyydestään, hänen on maksettava velkansa yhdistykselle ja palautettavaa hallussaan oleva yhdistyksen omaisuus. Mikäli jäsen itse eroaa, liittymis- tai jäsenmaksua ei voi periä takaisin.

14 § Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus tiedostaa eroamisen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Henkilö voi ilmoittaa eronsa myös yleiskokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

15 § Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun yhdistykselle jokaisena kalenterivuotena. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään joka vuosi yhdistyksen syyskokouksessa.

16 § Yhdistyksen alumnijäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen alumnijäsenmaksun yhdistykselle jokaisena kalenterivuotena. Alumnijäsenmaksun suuruudesta päätetään joka vuosi yhdistyksen syyskokouksessa.

17 § Yhdistyksen kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan kannatusjäsenmaksun yhdistykselle jokaisena kalenterivuotena. Kannatusjäsenmaksu päätetään joka vuosi syyskokouksessa.

18 § Yhdistyksen kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

19 § 9 § Jos yhdistyksen varsinainen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua syyskuun loppuun mennessä, hänet voidaan erottaa.

20 § Jos yhdistyksen alumnijäsen ei ole maksanut alumnijäsenmaksua syyskuun loppuun mennessä, hänet voidaan erottaa.

21 § Jos yhdistyksen kannatusjäsen ei ole maksanut kannatusjäsenmaksua syyskuun loppuun mennessä, hänet voidaan erottaa.

22 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen mikäli:

 • hän ei ole täyttänyt velvoitteitaan, joihin hän on lupautunut yhdistykseen liittyessään;
 • hän ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, jotka mainitaan laissa tai yhdistyksen säännöissä.

23 § Yhdistyksen yleiskokous voi erottaa jäsenen, mikäli hän on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä joko ulkoisesti tai sisäisesti. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

24 § Hallitus voi kieltää jäsentä osallistumasta yhdistyksen tapahtumiin tai rajoittaa jäsenen oikeutta yhdistyksen tarjoamiin palveluihin, mikäli kyseinen henkilö on vahingoittanut yhdistystä käytöksellään tai teoillaan ja siten tehnyt yhdistyksen toiminnasta vaikeampaa tai yhdistyksen edustajana on vahingoittanut yhdistyksen mainetta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa.

25 § Yhdistys pitää jäsenistään jäsenrekisteriä, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

26 § Jos hallituksen jäsen pyytää eroa tehtävistään tai on muusta syystä pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäviään, tulee hänen ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti. Eronneen jäsenen tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäsen ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

 

III Luku Hallitus ja toimihenkilöt

27 § Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja 2–7 jäsentä.

28 § Puheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

29 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää toimenkuvat valitun hallituksen muille jäsenille.

30 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla hallitus kutsutaan koolle, päättää hallitus. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaativat sitä.

31 § Yhdistyksen hallitus on kokouksessa päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet hallituksesta, mukaan lukien puheenjohtaja, tai puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja.

32 § Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus hallituksen kutsumalla henkilöllä, hallitus voi myöntää hänelle puheoikeuden erillisestä pyynnöstä. Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksessa hallitukseen kuulumattomalle.

33 § Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin vain hallituksen toimikauden ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

34 § Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

35 § Hallituksen tehtävänä on:

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehtävät päätökset;
 • laatia yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • pitää jäsenrekisteriä;
 • hoitaa yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta;
 • edustaa yhdistystä;
 • ryhtyä kaikkiin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii;
 • sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta jäsenille ja aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon valituille opiskelijoille.

36 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

IV Luku Hallinto ja talous

37 § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Aiemmissa säännöissä yhdistyksen hallituksen toimikausi on ollut vuosikokousten välinen aika, joten siirtymävaiheessa toimikauden 2017-2018 hallituksen toimikausi päättyy poikkeuksellisesti vasta 31.12.2018.

38 § Yhdistyksen toiminnantarkastamisen hoitaa toiminnantarkastaja.

39 § Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

 

V Luku Yhdistyksen kokoukset

40 § Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous.

41 § Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

42 § Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä sen yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista sekä siihen sisältyvät liitteet tai muuten saatettava ne sähköisesti jäsenistön saataville.

43 § Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 • käsiteltävä tilikertomus, tilinpäätös ja kuultava toiminnantarkastajien lausunto;
 • sekä päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

44 § Syyskokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja 2-7 hallituksen jäsentä;
 • valittava yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle;
 • päätettävä yhdistyksen liittymismaksun, vuosittaisen jäsenmaksun, alumnijäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudet seuraavalle lukuvuodelle;
 • sekä käsiteltävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

45 § Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, yhdistyksen purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

46 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii ennalta nimitetyn asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä kirjallisena on esitetty hallitukselle.

47 § Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

48 § Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

49 § Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kannattajajäsen on yhteisö, voi se lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle.

VI Luku Päätöksentekojärjestys ja vaalit

50 § Ellei säännöissä toisin määrätä, asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.

51 § Yhdistyksen tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

52 § Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

53 § Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

54 § Mikäli vaaleissa on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaalit siten, että äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen lipukkeessa mainittu henkilö saa yhden äänen. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

55 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät saapuneet kokoukseen tai äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa;
 • äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.VII Luku Erinäisiä määräyksiä

56 § Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

57 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen kotipaikkakunnalla suoritettavaa opetusharjoittelua edistävään tarkoitukseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka päättää yhdistyksen purkamisesta.

Mainokset